HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia
Ustawicznego Dapol Karina Jakubek realizuje projekt:
„Praca i pasja – program aktywizacji zawodowej młodych w woj. małopolskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Nr umowy WND-POWR.01.02.01-12-0030/17

Oś priorytetowa: 1. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób biernych zawodowo, w tym z niepełnosprawnościami i z terenów wiejskich z województwa małopolskiego (17 kobiet i 13 mężczyzn) w wieku 15-29 lat

 

Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia zamieszkałych w powiatach:

 • bocheńskim
 • brzeskim
 • gorlickim
 • limanowskim
 • myślenickim
 • nowotarskim
 • nowosądeckim
 • suskim
 • tatrzańskim
 • wielickim

 

Projekt umożliwia:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych w zawodach deficytowych / poszukiwanych przez pracodawców województwie małopolskim i zgodnych z predyspozycjami uczestników
 • zdobycie 3-miesięcznego doświadczenia w zawodach zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami
 • zwiększenie świadomości w zakresie możliwości kształcenia w zawodach przypisywanych stereotypowo drugiej płci i stereotypowo niedostępnych dla osób niepełnosprawnych
 • zdobycie umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 30 osób nieuczących się, biernych zawodowo, w tym zamieszkujących obszary wiejskie, a także do osób z wadami wzroku czy słuchu. Projekt w znacznej części skierowany jest do kobiet. W ramach projektu Uczestnicy będą objęci pomocą doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Uczestnicy Projektu mają do wyboru różne formy pomocy np. kurs zawodowy wraz ze stażem zawodowym oraz dodatek na zasiedlenie.

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

 • osoba z niepełnosprawnością lub zamieszkująca obszar wiejski
 • bierna zawodowo
 • wiek w chwili przystąpienia do projektu: pomiędzy 15 a 29 rokiem życia
 • nieucząca się w chwili obecnej

Projekt przewiduje profesjonalne szkolenia i doradztwo, realizację kursów zawodowych, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały niezbędne podczas szkoleń oraz wypłatę stypendium stażowego.

Dla każdego uczestnika przewiduje się:

pomoc psychologiczną i doradcy zawodowego oraz poradnictwo i pośrednictwo pracy w aktywizacji zawodowej:
wsparcie psychologiczne – 4 godziny
doradztwo zawodowe – 4 godziny
poradnictwo i pośrednictwo pracy – 3 godziny

– realizację kursów zawodowych (w tym zapewnienie materiałów, egzamin, certyfikat ukończenia kursu)
zwrot kosztów dojazdu w wysokości 180 zł za pierwszy miesiąc, stypendium szkoleniowe,
oferujemy również sfinansowanie opieki nad dziećmi

– staże zawodowe – 3 miesiące
stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie
zwrot kosztów dojazdu
oferujemy również sfinansowanie opieki nad dziećmi oraz pomoc asystenta osób niepełnosprawnych

– dodatkowe działania aktywizujące uczestników po kursach i stażach zawodowych obejmujące doradztwo zawodowe dla osób otrzymujących zatrudnienie (4 godziny dla każdego uczestnika) oraz dla osób nieotrzymujących zatrudnienia (3 godziny dla każdego uczestnika)

 

Dodatkowo zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Dodatek relokacyjny
 • Materiały edukacyjne

Rekrutacja trwa od początku października do końca listopada 2017r.

Wartość projektu: 416.004,07
Projekt realizowany w okresie od 2017-10-01 do 2018-09-30

Biuro projektu: ul. Grunwaldzka 7c, 34-500 Zakopane
Tel. komórkowy 698888040
Fax: 627203913
E-mail: kontakt@dapol.com.pl